Privacy Verklaring

UW PRIVACY

NancyPresuel.nl hecht een grote waarde aan het beschermen van u gegevens. Daarbij leggen we alleen gegevens vast die noodzakelijk zijn.
Uw e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Voor een massagebehandeling vragen wij indien u een afspraak maakt om u naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zullen wij niet delen met andere partijen en worden na 1 jaar verwijderd.

Voor een goede natuurgeneeskundige behandeling (acupunctuur) is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Andere medewerkers van nancypresuel.nl of Top Business Massage hebben geen toegang tot deze gegevens.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van uw behandelaar. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Een klein deel  van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of ten behoeve van de boekhouding.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • Uw naam, adres en woonplaats 
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • de kosten van het consult